U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Maatregelen voor landbouwkundige weerbaarheid

Het doel: In plaats van kwetsbare akkerbouw die maatschappelijke weerstand oproept: meer robuuste, maatschappelijk verantwoorder en duurzamer akkerbouw ondersteund door natuur in een voor mens en dier leefbaar, genietbaar gebied.

Ook voor deze maatregelen geldt: als ze deel uitmaken van een groter geheel is het effect des te sterker. Dus samen met overhoekjes, struweel, kruidenrijke bermen en ruigtes.

 • Akkerranden, invulling via collectief (ANOG) of EFA-vergroeningseisen. Biedt akkervogels insectenvoedsel en broedgelegenheid (tevens belangrijke overwinteringsplaats nuttige luisinsecten). Kan alleen in aangewezen gebieden. De boer krijgt een vergoeding voor kosten en gemiste opbrengst. De huidige hoge vergoeding helpt minder gemotiveerde boeren over de streep te trekken voor de teelt van dit ‘niet alledaagse gewas’ met bijbehorende onkruidproblematiek, administratieve rompslomp en sanctiebeleid bij het niet juist uitvoeren. Klik hier voor een brochure over de aanleg van akkerranden van het Louis Bolk Insituut.
  Een 'rand' aanleggen middenin een perceel heeft voordelen: minder onkruiddruk o.a. doordat er geen sloot naast ligt; de insecten uit de rand zorgen voor plaagbestrijding aan weerszijden van de rand.
 • FAB-randen (ANOG), bloemrijke randen langs een perceel, zorgen voor populatieopbouw van nuttige roofinsecten die luis bestrijden. Ze bieden akkervogels insecten, dekking en broedgelegenheid. (FAB = functionele agro-biodiversiteit.) Klik hier voor een brochure van het Louis Bolk Instituut.
 • Schadedrempels hanteren en onnodig insecticidegebruik voorkomen. Vertrouw op het ‘FAB-wapen’. Dit heeft een groot effect daar het om grote oppervlaktes gaat.
 • Door taluds niet in mei-juni te maaien, sparen we insectenpopulaties en broedende vogels. En door in de herfst taluds voor de schouwplicht slechts eenzijdig te maaien kunnen insecten overwinteren. Onkruidhaarden pleksgewijs aanpakken.
 • Met uitgekiende grondbewerking en aardappel rassenkeus (afrijpingscijfer), kan het Glyfosaat (‘Round Up’) gebruik minimaliseren.
 • Graanstoppels (gedeeltelijk) de winter over laten staan (ANOG). Het is een belangrijke wintervoedselbron (onkruidzaden, insecten) en is daarmee kunnen tal van (rode lijst)akkervogels de winter goed doorkomen.
 • NKG (niet kerende grondbewerking) voor minimale bodemverdichting en maximaal bodemleven. Het stimuleert mineralisatie en waterdoorlatendheid door wormen en spaart nuttige luisetende insecten. NKG verbetert tevens de leefomgeving voor akkervogels m.b.t. voedselaanbod (onkruid en zaden, spinnen en insecten), dekking (niet ondergeploegde gewasresten, stro en loof) en broedgelegenheid. Klik hier voor meer info.
 • Alleen in de Veenkoloniën worden aardappels in juni aangeaard. Dat gebeurde vanwege de hoge onkruiddruk. Nieuwe manieren van onkruidbestrijding maken het mogelijk om tijdens of vlak na het poten aan te aarden. Doen we dat dan kan de veldleeuwerik zijn tweede en derde nestje leggen in het aardappelgewas zonder onder geschoffeld te worden tijdens het aanaarden. (Het eerste legt hij bij voorkeur in een graangewas.)
 • Strokenteelt met brede stroken levert veel winst op voor het insecten- en bodemleven. Goed voor de gewassen en voor de biodiversiteit. Vooral op grote, rechte percelen is de winst groot en de moeite beperkt. 
 • Experimenteer! Voorbeeld Klaverveldjes