U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkgroep Boerenbuitengebied is in januari 2015 in Muntendam opgericht. De initiatiefnemer is een akkerbouwer die al jarenlang actief is met agrarisch natuurbeheer: Peter Harry Mulder. We willen direct omwonenden betrekken bij hun leefomgeving en de werkgroep bestaat dan ook uit boeren en burgers. De naam van werkgroep Boerenbuitengebied verraadt: het gaat om het akkerlandschap in onze omgeving. Dat is ten eerste het landschap waarin boeren hun bedrijf uitvoeren en voedsel verbouwen voor ons allemaal, maar het is ook het landschap waarin wij samen – boeren én burgers – leven, wonen en recreëren. En natuurlijk leven er behalve mensen ook veel planten en dieren.

Wij – Boerenbuitengebied – richten ons op onze eigen leefomgeving: het buitengebied van Muntendam. Dat is een typisch veenkoloniaal akkerbouwgebied. Doordat verschillende akkerbouwers hier de mogelijkheid aangrepen om kleurrijke akkerranden en wintervoedselveldjes aan te leggen, is de soortenrijkdom aan vogels, insecten en planten al toegenomen. Andere activiteiten zijn:

  • natuurvriendelijk wegbermbeheer (gestart zomer 2015) gericht op bloemrijkere bermen met veel insecten, zoals dagvlinders, zweefvliegen en sprinkhanen;
  • project Grauwe Klauwier op de overhoekjes Rimbe en Bouwte;
  • Struweelaanplant in het gebied, goed voor insecten en vogels waaronder de patrijs.

Door deze activiteiten neemt de variatie in het gebied toe. Door de grotere diversiteit aan soorten ontstaat er een beter natuurlijk evenwicht. De landbouw wordt hiermee weerbaarder: met een compleet akkervoedselweb* is de bodem gezonder, groeien gewassen beter en is er minder plaagbestrijding (insecticide) nodig. Patrijs, veldleeuwerik, velduil, geelgorzen en veel andere soorten profiteerden al. En daar kunnen bewoners en bezoekers van genieten.Wat de werkgroep doet kan niet los gezien worden van de akkernatuurmaatregelen die boeren (kunnen) uitvoeren. Het is juist het hele pakket dat zorgt voor een krachtig effect.

* Akkervoedselweb: al het leven (planten en dieren; klein en groot) op en rond de akkers die in onderlinge samenhang en afhankelijkheid leven.